EU 

REACH REVIEW

EU-Kommisjonen har gjennomgått REACH skriver Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no

Det er nedfelt i REACH-forordningen at EU-Kommisjonen skal gjennomgå regelverket hvert femte år, for å finne ut om det virker etter hensikten og om det er behov for forbedringer og endringer. En slik gjennomgang er nå gjort for andre gang, 10 år etter at REACH trådte i kraft i EU.

Hovedkonklusjonen er at REACH-regelverket er effektivt og fører til økt beskyttelse for helse og miljø. Men det er rom for forbedringer og det er identifisert en rekke tiltaksområder som skal implementeres i samarbeid med medlemslandene, ECHA og industrien. Noen sentrale områder er forbedring av kvaliteten på registreringsdossierene, øke brukervennlighet og kvalitet av utvidet sikkerhetsdatablad (eksponeringsscenarier), forenkling av godkjenningsprosessen for SMEer og styrking av arbeidet med tilsyn.